Tư vấn tổ chức cuộc thi Minirobocon 2019 cho tỉnh Bình Phước

Cuộc thi nhằm kích hoạt sự sáng tạo, đam mê công nghệ của học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước.

Digital Immersion forum

Chia sẻ thuận lợi và thách thức trong quá trình chuyển đối số trong giáo dục tại diễn đàn "Digital Immersion forum" do dự án BUILD IT phối hợp đại học Arizona State University và Đại Học Công nghiệp Hà Nội tổ chức

Cuộc thi Shell Eco_marathon Europe tại London

Cuộc thi Shell eco_marathon tại London là một cuộc thi thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu dành cho học sinh, viên viên lớn nhất thế giới.

Tham gia khóa tập huấn tại Phần Lan

Khóa học phương pháp sư phạm số nằm trong khuôn khổ dự án EMVITET.

Tham gia tập huấn giáo dục 4.0 tại Phần Lan

Phần Lan là một đất nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

A Method to Estimate and Analyze the Performance of a Grid-Connected Photovoltaic Power Plant

This paper presents a method to estimate the yield and analyze the performance of a grid-connected photovoltaic (PV) power plant including a rooftop PV system and a solar farm. The yield model was developed based on a commercial PV model in a MATLAB/Simulink environment. A simulation model is built to connect with the PV rooftop system and the solar farm in which their total installed capacities are 0.986 and 30.7 MW, respectively. The simulated and measured final yield results of a rooftop PV system in Vietnam are compared. Additionally, this paper provides a function of reducing the final yield corresponding to different PV operation temperature values. Furthermore, the performance of both a rooftop PV system and a solar farm, in Vietnam, are evaluated as the rated power of 0.986 and 30.7 MWp, respectively. The results also show that their performance is satisfactory, in which the value of the performance ratio (PR) average reaches 70% for the rooftop PV system and 80.45% for the solar farm within a six-month period, in 2019. The PR is also compared with a global PR average from 70% to 80% for a sufficiently well-performed solar system. View Full-Text


XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NỐI LƯỚI DỰA TRÊN MÔI TRƯỜNG MATLAB/SIMULINK

Bài báo được đăng tại tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố HỒ Chí MInh.
Tóm Tắt.
Bài báo này trình bày phương pháp xây dựng mô hình tính toán sản lượng điện mặt trời cho nhà máy điện mặt trời thương mại, dựa trên môi trường MATLAB/SIMULINK. Hệ thống bao gồm một mô đun pin quang điện thương mại, mô hình tổn thất sản lượng và mô hình ước lượng sản lượng điện. Bên cạnh đó, một mô hình có công suất lắp đặt thiết kế lần lượt là 59kW và 1MW được xây dựng dựa trên mô đun quang điện thương mại thực tế. Kết quả từ mô hình được so sánh với nhà máy điện mặt trời trên mái nối lưới tại hai địa điểm của tỉnh Bình Dương: Điện lực tại thị xã Bến Cát và Khu du lịch Đại Nam tại thành phố Thủ Dầu Một.
Với hai nhà máy khác nhau công suất khác nhau, qua kết quả thử nghiệm cho thấy độ sai lệch là 5,36% giữa mô hình và kết quả đo lường thực tế tại nhà máy. Từ kết quả phân tích cho thấy mô hình xác định sản lượng điện mặt trời có những ưu điểm (1) có độ chính xác tin cậy; (2) không phụ thuộc vào các phần mềm tính toán sản lượng điện thương mại; (3) giảm chi phí đầu tư cho phần mềm xác định sản lượng.
Từ khóa: MATLAB/SIMULINK; ước sản lượng điện mặt trời; mô đun quang điện; tổn thất sản lượng; điện mặt trời áp mái.
ABSTRACT
This paper presents a method to develop a yield model for photovoltaic rooftop system based on the MATLAB/SIMULINK environment. The system including a photovoltaic model, losses model, and yield model. Furthermore, a model with a 1MW and 59kW capacity photovoltaic rooftop system is built for simulation. The results of the simulation will be compared with two photovoltaic rooftop systems connected to the grid in Thu Dau Mot, Binh Duong province. 
From the analysis results, the system has the gap between simulation and measurement is 5,36 %. The system has advantages (1) sufficient accuracy; (2) erase commercial photovoltaic software; (3) cost-effectively.
Keywords: MATLAB/SIMULINK; PV model; losses model, rooftop system; Yield model.

link: http://tapchikhgdkt.hcmute.edu.vn/ArticleId/259fb96d-4494-4f7f-968e-8baa4812b05d/11xay-dung-mo-hinh-xac-dinh-san-luong-dien-mat-troi-tren-mai-noi-luoi-dua-tren-moi-truong-matlab-simulink

Tích hợp Phương Pháp Sư Phạm Số trong hoạt động dạy và học

TÓM TẮT: Bài viết này trình bày nghiên cứu tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học tiến đến nền giáo dục 4.0. Đối với hoạt động dạy và học trực tuyến, tương ứng với hình thức học trực tuyến khác nhau sẽ đề xuất phương pháp dạy và học phù hợp cũng như công cụ số được tích hợp cho mỗi hoạt động. Nghiên cứu cũng chỉ ra phương pháp tương tác từ xa hiệu quả với người học cũng như phương pháp triển khai hiệu quả lớp học số. Từ những kinh nghiệm triển khai lớp học số, nhóm nghiên cứu đề xuất phương pháp lên kế hoạch dạy và học tương ứng với hình thức đào tạo. Bên cạnh đó nghiên cứu này đề xuất các công cụ kỹ thuật số phù hợp cho giảng dạy trực tuyến theo phương thức đào tạo từ xa và phương thức đào tạo hỗn hợp.
Bài viết được xuất bản tại tạp chí Giáo dục Việt Nam
link: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/moi-quy-doc-gia-don-doc-so-481-ki-i-thang-7-2020-574.html