Tư vấn tổ chức cuộc thi Minirobocon 2019 cho tỉnh Bình Phước

Cuộc thi nhằm kích hoạt sự sáng tạo, đam mê công nghệ của học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước.

Digital Immersion forum

Chia sẻ thuận lợi và thách thức trong quá trình chuyển đối số trong giáo dục tại diễn đàn "Digital Immersion forum" do dự án BUILD IT phối hợp đại học Arizona State University và Đại Học Công nghiệp Hà Nội tổ chức

Cuộc thi Shell Eco_marathon Europe tại London

Cuộc thi Shell eco_marathon tại London là một cuộc thi thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu dành cho học sinh, viên viên lớn nhất thế giới.

Tham gia khóa tập huấn tại Phần Lan

Khóa học phương pháp sư phạm số nằm trong khuôn khổ dự án EMVITET.

Tham gia tập huấn giáo dục 4.0 tại Phần Lan

Phần Lan là một đất nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

Techno-Economic Analysis of Grid Connected Photo-Voltaic Power Plant in Vietnam

 This paper presents the important parameters of the grid-connected photovoltaic power plant located in Vietnam including energy production, the number of photovoltaic panels (PV), and the number of inverters. In this study, The PV Syt software is used for simulation. Besides, the project 1 MW installed capacity of a grid-connected photovoltaic system, and the solar radiation of 63 locations in Vietnam is considered for simulation. Furthermore, an economic model was proposed to identify the Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Levelized Cost of Energy (LCOE), and payback years (PB).

The result showed that the yield of the photovoltaic solar plant is within in the range from 1100 to 1631 MW per year the LCOE ranges between 0.0289 and 0.0396 USD/kWh. In addition, based on the law of Vietnam the price to sell of electricity production to EVN was 9.35 cents, the NVP in Southern Vietnam was significantly positive, ranging between $120.350 and $437,268, and the Payback years fluctuated from 7 to 11 years.

link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-62324-1_19