Phần mềm tính toán sản lượng điện mặt trời

Phần mềm tính toán sản lượng điện mặt trời (PVcal) do tôi và các công sự phát triển dựa trên nền tảng web. Phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu bức xạ mặt trời của NASA và Meteonorm. Thuật toán ước lượng sản lượng điện mặt trời được phát triển dựa trên các module quang điện thương mại và kế thừa các nghiên cứu trước. Công trình nghiên cứu được công bố tại hội nghị ICSSE 2019 (International conference on System Science and Engineering) https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8823491/
Hiện tại, phần mềm đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm. Trong giai đoạn tiếp theo tôi sẽ phát triển dữ liệu ước lượng cho toàn tỉnh Đồng Nai và tất cả 63 tỉnh trên cả nước.
Link công cụ: PV_Cal

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét