Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ SỐ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC 4.0

Bài viết được đăng tạp chí Giáo Dục Việt Nam.
Nguồn: Tạp chí giáo dục Việt Nam [https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/news/Tin-tuc-su-kien/moi-quy-doc-gia-don-doc-so-471-ki-i-thang-2-2020-502.html]
0 Post a Comment:

Đăng nhận xét