Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Quản lý theo kết quả xu thế tất yếu của thời 4.0

Trong một tổ chức, đơn vị để đảm bảo rằng tổ chức hoặc đơn vị của mình đạt được mục tiêu và chiến lược đề ra, người quản lý thường có nhiều phương pháp để quản lý như là quản lý theo mục tiêu, quản lý theo kết quả.v.v. Bài viết này trình bày phương pháp quản lý theo kết quả.

Phương pháp tiếp cận này đòi hỏi khi trước xây dựng một chiến lược, một chính sách hay một công việc, nhà quản lý phải xác định rõ ngay từ đầu ban đầu các mục tiêu cần đạt được, các mục tiêu này cần phải rõ ràng, dễ dàng đo lường và đánh giá. Bên cạnh đó, các mục tiêu phải được thể hiện rõ qua các kết quả được lên kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn. Theo đó, mô hình theo dõi và đánh giá phương pháp quản lý dựa trên kết quả được trình bày như hình 1.
Hình 1. Mô hình theo dõi kết quả [1]
Theo hình 1 để theo dõi và giám sát công việc một cách hiệu quả cần trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1: Thiết kế dự án (Project design) Trong giai đoạn này người quản lý thiết lập các mục tiêu và các mốc thời gian các kết quả đạt được.
Ví dụ: Với mục tiêu Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của 4 Khoa trong năm học 2019-2020. Người quản lý lúc này cần xây dựng các mục tiêu kết quả theo từng giai đoạn như hình 2.

Hình 2. Ví dụ minh họa xây dựng mục tiêu kết quả theo từng giai đoạn

Giai đoạn 2: Tiến hành (Implenmentation) Tiến hành theo kế hoạch đặt ra và thu thập minh chứng về việc thực hiện kế hoạch.
Giai đoạn 3: Đánh giá (Evaluation). Dựa trên các minh chứng thu thập được trong giai đoạn 02 tiến hành phân tích đánh giá kết quả. Từ các kết quả đánh giá sẽ có những điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.
Một trong những công cụ để quản lý hiệu quả của phương pháp quản lý dựa trên kết quả là xây dựng các KPIs rõ ràng và đo lường được. Trong thời đại mà công cụ số phát triển theo từng ngày việc xây dựng thu thập và đo lường các chỉ số đánh giá trực tuyến thông qua các Dashboard không phải là chuyện không thể thực hiện. Một ví dụ cho thấy sự hiệu quả của hệ thống này là hệ thống Dashboard của trường Đại Học ASU [2].

Hình 3. Dashboad của Đại Học ASU [2]
Link Dasboard của Đại Học ASU: https://www.asu.edu/dashboard/.
Hệ thống Dashboard được xây dựng dựa trên nền tảng web làm cho việc theo dõi và phân tích sự hiệu quả của công việc trở nên đơn giản, nhanh chóng và cập nhật. 

Theo tôi việc áp dụng phương pháp quản lý dựa trên kết quả kết hợp với công nghệ trong thời đại 4.0 là một xu thế tất yếu tại Việt Nam. Bằng chứng là các nước tiên tiến trên thế giới đã áp dụng và đã cho thấy hiệu quả của nó. Một trong những hiệu quả tôi cho rằng có yếu tố quyết định đến sự thành công của phương pháp quản lý này đó là các kết quả được đo lường và đánh giá một cách rõ ràng thông qua các công cụ trực tuyến.
Tài liệu tham khảo:

[1]Board, A. F. (2009). Results based management framework. Adaptafion Fund Board Meefing.
[2] https://er.educause.edu/articles/2012/8/enabling-the-datadriven-university

x

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét