Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Hệ thống nông quang điện - Sự kết hợp bền vững giữa sản xuất điện và nông nghiệp

Bài viết giải thích hệ thống nộng quang điện và phân tích tiềm năng cũng như khả năng áp dụng hệ thống nông quang điện tại Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng.

Nguồn: https://skhcn.binhphuoc.gov.vn/co-so-du-lieu-kh-cn/ban-tin-kh-cn/so-06-07-2021/he-thong-nong-quang-%C4%91ien-su-ket-hop-ben-vung-giua.aspx.

 


0 Post a Comment:

Đăng nhận xét