Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Phương pháp thiết kế bài giảng trực tuyến.

 Bài viết này trình bày các khái niệm và phương pháp thiết kế một khóa học trực tuyến. Giáo dục trực tuyến từ xa  được định nghĩa là phương thức học ảo thông qua máy vi tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng được nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể tạo các câu hỏi tương tác, các bài tập, môi trường thảo luận ảo, môi trường tương tác trực tuyến thông qua công cụ kỹ thuật số và ra đề thi cho người học học trực tuyến từ xa. Theo Để thiết kế các khóa học trực tuyến người dạy cần tuân thủ các bước như hình 1. Tuy nhiên trong môi trường đại học khi mà các khóa học đã được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo trực tiếp khi chuyên đổi qua mô hình đào tạo trực tuyến hoàn toàn nên ở bước phân tích người dạy cần phân tích và xác định lại nội dung cho phù hợp với các hoạt động tương tác trực tuyến. Bên cạnh đó việc xây dựng kế hoạch giảng dạy phụ thuộc vào nền tảng số và kỹ năng số của cơ sở giáo dục. Do đó, ở bước này người dạy lên kế hoạch hoạt động trực tuyến cần lưu ý lựa chọn công cụ số phù hợp với phương pháp sư phạm và nền tảng công nghệ số.


Hình 1. Các bước thiết kế khóa học trực tuyến [1,2]

Để thiết kế các hoạt động tương tác phù hợp trong các khóa học trực tuyến cần  hiểu rõ các loại hình  đào tạo trực tuyến. Đào tạo trực tuyến có hai loại hình đó là loại hình đào tạo trực tuyến đồng thời và đào tạo không đồng thời. Tính chât của từng loại được thể hiện như hình 2 và hình 3.


Hình 2. Đặc tính của loại hình học tập trực tuyến đồng thời


Hình 3. Đặc tính của loại hình học tập trực tuyến không đồng thời


Từ đặc tính của các loại hình trực tuyến kế hoạch thiết kế một khóa học trực tuyến được trình bày như hình 4. 
 

Hình 4. Kế hoạch giảng dạy trực tuyến kết hợp tương tác đồng thời và không đồng thời.

Bài viết trình bày các bước thiết kế khóa học trực tuyến, và giới thiệu một kế hoạch ngắn gọn trong thiết kế khóa học trực tuyến. Tuy nhiên, rào cản lớn trong thiết kế và triển khai các khóa học trực tuyến đó là nền tảng công nghệ số, cơ sở hạ tầng internet và kỹ năng số của người dạy và người học. Tôi nghĩ rằng với việc thường xuyên thiết kế các khóa học trực tuyến và quá trình tự học của người dạy và người học thách thức về kỹ năng số của người dạy ngày càng thu hẹp. Quá trình chuyển đổi này sẽ dần hình thành kỹ năng số cho người dạy và người học.
Tài liệu tham khảo:
[1] https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/481-ki-i-thang-7/4-tich-hop-phuong-phap-su-pham-so-trong-hoat-dong-day-va-hoc-tien-den-nen-giao-duc-4-0-7574.html
[2]Trentin, G. (2001). Designing online education courses. Computers in the Schools, 17(3-4), 47-66.


0 Post a Comment:

Đăng nhận xét