Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Mô hình năm giai đoạn trong thiết kế bài giảng online

Một trong những khó khăn trong thiết kế bải giảng online không phải vấn đề về sử dụng công cụ mà phương pháp sư phạm được lưa chọn. Trong bài viết này giới thiệu mô hình năm bước do Gilly Salmon đưa ra (Hình 1 và Hình 2)

Hình 1. Mô hình năm giai đoạn của Gilly Simon 

Theo đó, mô hình của Gilly Simon gồm năm giai đoạn:
Giai đoạn 1: Thúc đẩy cá nhân, trong giai đoạn này làm thế nào để thúc đẩy sinh viên tham gia vào lớp học online. Một trong những điều tiên quyết  đó là sinh viên phải dễ dàng truy câp vào bài giảng online của giảng viên. Một số hệ thống E_learning miễn phí đáp ứng được yêu cầu của bước này là: Moodle và Google classroom.
Giai đoạn 2: Thiết lập môi trường tương tác  trực tuyến. Tạo nhóm  để có sự tương tác giữa sinh viên và sinh viên, sinh viên và giáo viên. Trong giai đoạn này giáo viên có thể để sinh viên chủ động chọn các thành viên trong nhóm hoặc giáo viên giới thiệu nhóm. Bên cạnh đó cần có những nghuyên tắc của nhóm ví dụ mục tiêu của nhóm là gì, vai trò của các thành viên trong nhóm.
Giai đoạn 3: Người học làm việc cá nhân, tiếp xúc với các tài liệu mà giáo viên đưa ra. Phần này đòi hỏi người dạy cần có kế hoạch cụ thể để chắc chắn rằng sinh viên của mình tham gia vào các tài liệu bằng cách ra các câu hỏi nhỏ nếu người học không trả lời được câu hỏi thì không tiến hành được bước tiếp theo. Lúc này người dạy đóng vai trò là người tạo ra các nhiệm vụ. Ngoài ra sinh viên sẽ trao đổi thông tin lẫn nhau, phân công nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên đề ra.
Hình 2. Mô hình 5 giai đoạn trong xây dựng bài học online
Giai đoạn 4: Thảo luận và dưa ra các ý kiến trên các diễn đàn. Từ kết quả của thảo luận tích cực sinh viên sẽ tổng hợp và đưa ra các kiến thức mới.
Giai đoạn 5: Sinh viên xem lại các kiến thức đã học, học hỏi lẫn nhau thông qua các cuộc thảo luận trên diễn đàn từ đó tổng hợp được những kiến thức cần để đạt được mục tiêu đề ra.

Tôi nghĩ rằng, trong môi trường lớp học số ngày nay việc áp dụng mô hình năm giai đoạn của Gilly Salmon là khả thi nhưng cần tùy biến cho phù hợp với văn hóa và cách học của sinh viên Việt Nam. Đối với việc tạo các cuộc thảo luận trên môi trường ảo cần phải tạo động lực để sinh viên hợp tác và tích cực đưa ra ý kiến thảo luận. Trong trường hợp chỉ áp dụng được mô hình Gilly Salmon trong hai giai đoạn đầu  đến giai đoạn thứ 3 cần có  sự hỗ trợ của giảng viên trên lớp để sinh viên tích cực thảo luận và tổng hợp kiến thức mới. Các kết quả thảo luận sẽ được chia sẻ lên diễn đàn các bạn cùng lớp sẽ xem lại các kiến thức mới trên môi trường ảo từ đó rút ra được những kiến thức mới.


0 Post a Comment:

Đăng nhận xét