Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Biểu giá mới mua điện của chính phủ cho các dự án điện mặt trời.

Biểu giá mua điện mặt trời mới tại Việt Nam đã thay đổi cụ thể như sau mức giá 1.783 đồng/kWh (7,69 cent) dành cho dự án điện mặt trời nổi; 1.644 đồng/kWh (7,09 cent) với điện mặt trời mặt đất và 1.943 đồng/kWh (8,38 cent) với điện mặt trời trên mái nhà. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Biểu giá trên theo quyết định số 13 về cơ chế khuyến khich phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
0 Post a Comment:

Đăng nhận xét