Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Ứng dụng thuật toán fuzzy điều khiển hệ thống chăm sóc nấm bào ngư

Luận văn này trình bày phương pháp thiết kế hệ thống chăm sóc nấm bào ngư dựa trên vi xử lý STM32F407 và phân mềm MATLAB/Simulink. Hệ thống phần cứng bao gồm các cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm được điều khiển thông qua thuật toán Fuzzy.
Hệ thống có các chức năng sau
Giám sát, kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm trong nhà nấm.
-Điều khiển ở chế độ bằng tay và tự động tại nhà nấm hiển thị thông số về nhiệt độ và độ ẩm lên LCD.


0 Post a Comment:

Đăng nhận xét