Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Kinh nghiệm cải tiến liên tục trong công tác giảng dạy

Cải tiến liên tục trong công tác giảng dạy là một trong những quy trình để tăng chất lượng giảng dạy. Mỗi giảng viên  tự  đưa ra quy trình cải tiến liên tục cho môn học, buổi học của mình để từ đó  đưa ra những điểu chỉnh phù hợp cho buổi học và khóa học tiếp theo. Theo đó,  công cụ cải tiên liên tục đề xuất trong bài chia sẻ này là công cụ PDCA (Plan-Do-Check-Act).
Plan ( Lập kế hoạch) Giảng viên lập kế hoạch giảng dạy dựa trên chuẩn đầu ra môn học.
 Ví dụ: trong buổi học đặt ra chuẩn đầu ra là phân tich, nghĩa là sau khi học xong buổi học này sinh viên phải biết phân tích. Như vậy, giảng viên không thể tổ chức lớp học theo phương pháp thuyết giảng mà cần có kế hoạch tổ chức các hoạt động thảo luận để giải quyết vấn đề. Bên cạnh phương pháp truyền đạt, giảng viên cần lên kế hoạch các hoạt động trên lớp, phương pháp đánh giá phù hợp cho chuẩn đầu ra của buổi học.
Do (Thực hiện) Giảng viên triển khai các kế hoạch đã lên kế hoạch trước. Ví dụ ở bước kế hoạch giảng viên lên kế hoạch cho hoạt đông phân tích, ở bước này giảng viên tổ chức thảo luận một vấn đề và sinh viên cần phải thảo luận và đưa ra được kết luận. Bên cạnh đó, giảng viên triên khai các bước đánh giá thông qua các câu hỏi nhỏ hoặc đánh giá các kết luận mà sinh viên hoàn thành trong thảo luận nhóm. Cuối  mỗi khóa học giảng viên tạo các câu hỏi khảo sát để thu thập ý kiên của sinh viên về chất lượng buổi học, khóa học cũng như những điều chưa hài lòng cùa sinh viên.
Check (Kiểm tra): Sau khi có kết quả đánh giá của sinh viên giảng viên phân tích để tìm ra phần chưa đạt của buổi học, khóa học.
Act (Cải tiến): Sau khi có kết quả phân tích giảng viên rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho buổi học, khóa học tiếp theo.
Ví dụ: Triển khai buổi học môn Năng lượng mặt trời.
Kế hoạch giảng dạy:
Thực hiện giảng dạy:


Kiểm tra:
Căn cứ vào kết quả trả lời các câu hỏi Qizz, và feedback của sinh viên giảng viên sẽ liệt kê được những điểm mạnh và tồn tại của môn học của mình .Từ đó đưa ra kế hoạch điều chỉnh cho các buổi học tiếp theo.
Cải tiến: Đưa ra các nội dung cần điều chỉnh cho buổi học, khóa học tiếp theo.

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét